Čo je Populácia.sk?

Prečo sa registrovať?

Ako s nami spolupracovať?

Prečo je pre nás Váš názor dôležitý?

 

Čo je Populácia.sk?

 • Jednoduché vyplňovanie dotazníka za finančnú odmenu - za každý dotazník, ktorý vyplníte, získate odmenu na svoj účet!
 • Možnosť vyjadriť sa k zaujímavým otázkam v najrôznejších oblastiach.
 • Populácia.sk je panel respondentov, ktorí nám poskytujú názory a myšlienky prostredníctvom internetových dotazníkov, telefonických rozhovorov alebo skupinových diskusií.
 • Každá účasť na prieskume je honorovaná alebo inak ohodnotená.
 • Populácia.sk ma ambíciu byť najväčším a najkomplexnejším panelom pre prieskum trhu na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.
 • Za panelom Populácia.sk stojí jedna z najväčších slovenských agentúr pre prieskum trhu – IPSOS.

O aké druhy prieskumu sa jedná?

 • Testovanie nových výrobkov
 • Hodnotenie spokojnosti zákazníkov
 • Prieskumy verejnej mienky
 • Hodnotenie reklamy
 • Znalosť značky, produktu alebo firmy
 • A ďalšie – podľa toho, čo aktuálne s našimi klientmi riešime

 

 Prečo sa registrovať?

 • Okrem finančnej odmeny môžete získať hodnotné ceny (mobilný telefón, tablet, poukážku na zájazd...).
 • Ako člen Populácia.sk máte možnosť vyjadriť sa k zaujímavým témam a podeliť sa o svoje myšlienky a názory.
 • Registráciou na Populácia.sk získate možnosť zúčastniť sa na platených prieskumoch. Za každý vyplnený dotazník môžete získať finančnú odmenu. Vzhľadom na počet dotazníkov odosielame odmeny na účet pravidelne raz za tri mesiace.
 • Registráciou na Populácia.sk sa pripojíte k tisícom respondentom, ktorí svojím názorom ovplyvňuje rozhodnutia vo veľkých firmách a inštitúciách.

 

Prečo je pre nás Váš názor dôležitý?

 • Výsledky prieskumov ovplyvňujú rozhodovanie podnikov a inštitúcií, pomáhajú zistiť názory zákazníkov na tovar a služby konkrétnych spoločností.
 • Na základe týchto informácií potom môžeme týmto inštitúciám pomôcť so zlepšovaním služieb pre koncových zákazníkov, teda pre vás.
 • Medzi spoločnosťami, ktoré využívajú panel Populacia.sk, aby zistili názory svojich zákazníkov, patria spoločnosti z rôznych odvetví, napr. výrobcovia potravín, mobilní operátori, poskytovatelia internetu, výrobcovia liekov a iní.
 • Okrem vašich názorov na spotrebný tovar alebo služby možno odpovedať aj na otázky týkajúce sa životného štýlu, postojov, názory na spoločenské dianie a pod.

 

Ako s nami spolupracovať?

Je niekoľko možností  ako sa zapojiť do prieskumov a tým zvýšiť svoju šancu na vyššiu odmenu a výhru hodnotných cien:

 • Internetový dotazník vyplňovaný pomocou internetu na webe
 • Telefonický rozhovor s operátorom, ktorý zaznamenáva vaše názory
 • Diskusia v malej skupine ľudí na zvolené témy, tzv. skupinová diskusia

 

Registrácia
Prihlásením do POPULACIA.sk udeľujete súhlas s tým, aby spoločnosť Ipsos (ďalej len "Agentúra") spracovávala Vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, kontaktné a sociodemografické údaje vyplňované v priebehu Vášho členstva v POPULACIA.sk po dobu trvania Vášho členstva v POPULACIA.sk. Vaše osobné údaje sú spracovávané len za účelom účasti na prieskumoch trhu Agentúry.

Vaše odpovede z prieskumu môžu byť poskytnuté v anonymizovanej podobe na základe zmluvného dojednania s Agentúrou klientom, ktorí zadávajú prieskum trhu. S vašimi údajmi budeme zaobchádzať podľa platnej legislatívy a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné a ich poskytnutie je nevyhnutným predpokladom pre členstvo v POPULACIA.sk. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné prihlásiť sa do POPULACIA.sk a zúčastniť sa zaujímavých prieskumov trhu.

Tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zrušením členstva v POPULACIA.sk

Súčasne berte na vedomie, že Agentúra je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, kontaktné údaje a údaje pre vyplatenie odmeny pre účely:

i.plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich pre Agentúru z Vášho členstva v POPULACIA.sk (ako napr. vyplatenie odmeny) po dobu trvania Vášho členstva v POPULACIA.sk;

ii.plnenie právnych povinností Agentúry vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti) po dobu uvedenú v príslušných právnych predpisoch;

iii.oprávnených záujmov Agentúry, t.j na zaisťovanie kvality prieskumu trhu a na predchádzanie podvodom po dobu trvania Vášho členstva v POPULACIA.sk;

iv.oprávneného záujmu Agentúry, tj. pre spresnenie výberu respondentov na účasť v konkrétnom prieskume trhu.

V tejto súvislosti ste oprávnený/á e-mailom vzniesť proti spracovaniu námietky, požiadať o prístup k Vašim údajom, o ich opravu, prenos alebo vymazanie, prípadne i obmedzenie spracovania na e-mailovej adrese gdpr@ipsos.sk.

Ak si prajete vedieť viac informácií o svojich právach, navštívte prosím webovú stránku POPULACE.sk.

Prihlásením do POPULACIA.sk vyhlasujete, že akékoľvek informácie, ktoré sa v priebehu dopytovania dozviete, sú dôverné. Súhlasom sa zaväzujete dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s prieskumom dozviete, a to vrátane ich obsahu. Ďalej súhlasíte, že nebudete žiadnym spôsobom zhotovovať a ani šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v týchto prieskumoch (tj. obrázky, text, audio, video).

V prípade, že by došlo k porušeniu tejto povinnosti, vyhradzuje si Agentúra právo na okamžité vyradenie z panelu, a to bez nároku na akúkoľvek peňažnú či vecnú odmenu, ktorú respondent nadobudol v priebehu členstva a ktorá mu ešte nebola vyplatená/odovzdaná.
Nové heslo

Prosím zadajte heslo, ktorým sa budete prihlasovať do systému.

Zabudnuté heslo
|