Staňte sa respondentom panelu Populacia.sk | Zarobte si peniaze naviac

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihlásením do POPULACIA.sk udeľujete súhlas s tým, aby spoločnosť Ipsos (ďalej len „Agentúra“) spracovávala Vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, kontaktné a sociodemografické údaje vyplňované v priebehu Vášho členstva v POPULACIA.sk po dobu trvania Vášho členstva v POPULACIA.sk. Vaše osobné údaje sú spracovávané len za účelom účasti na prieskumoch trhu Agentúry. 

Vaše odpovede z prieskumu môžu byť poskytnuté v anonymizovanej podobe na základe zmluvného dojednania s Agentúrou klientom, ktorí zadávajú prieskum trhu. S vašimi údajmi budeme zaobchádzať podľa platnej legislatívy a nebudeme ich poskytovať tretím stranám. 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné a ich poskytnutie je nevyhnutným predpokladom pre členstvo v POPULACIA.sk. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné prihlásiť sa do POPULACIA.sk a zúčastniť sa zaujímavých prieskumov trhu. 

Tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zrušením členstva v POPULACIA.sk. 

Súčasne berte na vedomie, že Agentúra je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, kontaktné údaje a údaje pre vyplatenie odmeny pre účely: 

  • plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich pre Agentúru z Vášho členstva v POPULACIA.sk (ako napr. vyplatenie odmeny) po dobu trvania Vášho členstva v POPULACIA.sk;
  • plnenie právnych povinností Agentúry vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti) po dobu uvedenú v príslušných právnych predpisoch;
  • oprávnených záujmov Agentúry, t.j na zaisťovanie kvality prieskumu trhu a na predchádzanie podvodom po dobu trvania Vášho členstva v POPULACIA.sk;
  • oprávneného záujmu Agentúry, tj. pre spresnenie výberu respondentov na účasť v konkrétnom prieskume trhu. 

V tejto súvislosti ste oprávnený/á e-mailom vzniesť proti spracovaniu námietky, požiadať o prístup k Vašim údajom, o ich opravu, prenos alebo vymazanie, prípadne i obmedzenie spracovania na e-mailovej adrese gdpr@ipsos.sk.
Ak si prajete vedieť viac informácií o svojich právach, navštívte prosím webovú stránku www.populacia.sk

Prihlásením do POPULACIA.sk vyhlasujete, že akékoľvek informácie, ktoré sa v priebehu dopytovania dozviete, sú dôverné. Súhlasom sa zaväzujete dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s prieskumom dozviete, a to vrátane ich obsahu. Ďalej súhlasíte, že nebudete žiadnym spôsobom zhotovovať a ani šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v týchto prieskumoch (tj. obrázky, text, audio, video).

V prípade, že by došlo k porušeniu tejto povinnosti, vyhradzuje si Agentúra právo na okamžité vyradenie z panelu, a to bez nároku na akúkoľvek peňažnú či vecnú odmenu, ktorú respondent nadobudol v priebehu členstva a ktorá mu ešte nebola vyplatená/odovzdaná.