Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihlásením do Populacia.sk beriete na vedomie, že spoločnosť IPSOS s.r.o. (ďalej len „Agentúra“) je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, kontaktné údaje a údaje pre vyplatenie odmeny pre účely:

i. plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich Agentúre z Vášho členstva v Populacia.sk (ako napr. vyplatenie odmeny) po dobu trvania Vášho členstva v Populacia.sk;

ii. plnenie právnych povinností Agentúry vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti) po dobu uvedenú v príslušných právnych predpisoch;

iii. oprávnených záujmov Agentúry, t.j. na zaisťovanie kvality prieskumu trhu a na predchádzanie podvodom po dobu trvania Vášho členstva v Populacia.sk;

iv. oprávneného záujmu Agentúry, tj. pre spresnenie výberu respondentov pre účasť v konkrétnom prieskume trhu.

Prihlásením do Populacia.sk súčasne udeľujete súhlas, aby Agentúra spracovávala Vaše sociodemografické údaje vyplňované v priebehu Vášho členstva v Populacia.sk po dobu trvania Vášho členstva v Populacia.sk. Vaše údaje sú spracovávané len za účelom účasti na prieskumoch trhu Agentúry.

Poskytnutie Vašich sociodemografických údajov je úplne dobrovoľné a je nevyhnutným predpokladom pre členstvo v Populacia.sk. V prípade neposkytnutia Vašich sociodemografických údajov nebude možné prihlásiť sa do Populacia.sk a zúčastniť sa zaujímavých prieskumov trhu. S Vašimi údajmi budeme zaobchádzať podľa platnej legislatívy.

Tento súhlas ste oprávnený/á kedykoľvek odvolať, a to zrušením členstva v Populacia.sk.

Ak si želáte zistiť viac informácií o svojich právach, navštívte, prosím, webovú stránku https://www.ipsos.com/sk-sk/ochrana-osobnych-udajov-ochrana-udajov.

Prihlásením do Populacia.sk beriete na vedomie, že akékoľvek informácie, ktoré sa v priebehu dopytovania dozviete, sú dôverné. Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s prieskumami dozviete. Ďalej sa zaväzujete, že nebudete žiadnym spôsobom zhotovovať a ani šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v týchto prieskumoch (tj. obrázky, text, audio, video).

V prípade, že by došlo k porušeniu tejto povinnosti, vyhradzuje si Agentúra právo na okamžité vyradenie z panelu, a to bez nároku na akúkoľvek peňažnú či vecnú odmenu, ktorú respondent nadobudol v priebehu členstva a ktorá mu ešte nebola vyplatená/odovzdaná