Každý člen panelu POPULACIA.sk súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami, ktoré sa registráciou zaväzuje rešpektovať a dodržiavať. Tento súhlas je nevyhnutný pre členstvo v panele POPULACIA.sk. V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel, si vyhradzuje agentúra právo  na okamžité vyradenie z panelu, a to bez nároku na akúkoľvek peňažnú či vecnú odmenu, ktorú respondent nadobudol v priebehu členstva a ktorá mu ešte nebola vyplatená/daná.

Pravidlá členstva

 1. Zaregistrovaním sa člen panelu zaväzuje dodržiavať pravidlá a podmienky spolupráce, ktoré sú popísané nižšie.
 2. Členom panelu POPULACIA.sk sa môže stať len osoba trvale žijúca na území Slovenskej republiky staršia ako 15 rokov.
 3. Pre plnohodnotné členstvo musí člen panelu po zaregistrovaní vyplniť údaje v povinnej sekcii a údaje potrebné pre zasielanie odmien.
 4. Ostatné sekcie v profile sú nepovinné – ich vyplnením sa však zvyšuje šanca na zaradenie do vhodných výskumov.
 5. Údaje, ktoré o sebe člen panelu uviedol, musí byť telefonicky overené.
 6. Štandardné odmeny za výskumy sa pohybujú v rozmedzí 40 centov - 2 € za jeden dotazník, ich výška sa vyvíja od dĺžky a zložitosti výskumu.
 7. Odmeny sú zasielané automaticky, a to vždy v priebehu januára, apríla, júla a októbra.
 8. Agentúra si vyhradzuje právo nepripísať odmenu, ktorá je chybne nastavená a je zjavne vyššia (napr. 10x) než odmena štandardná.
 9. Niektoré dotazníky nemusia byť kompatibilné na všetkých mobilných zariadeniach, Agentúra sa snaží túto skutočnosť uvádzať vo väčšine pozvánok na prieskum.
 10. Členstvo v panele je dobrovoľné a každý člen má právo bez udania dôvodu kedykoľvek spoluprácu ukončiť, bez akýchkoľvek sankcií a postihov.

Člen panelu súhlasí s nasledujúcimi podmienkami členstva

 1. Člen panelu potvrdzuje, že údaje, ktoré o sebe uviedol, sú pravdivé.
 2. Člen panelu súhlasí s tým, že kedykoľvek môžu byť jeho údaje telefonicky overené a v prípade ich nesúladu môže byť bezodkladne vyradený bez nároku na odmeny.
 3. Člen panelu potvrdzuje, že v panele POPULACIA.sk má zaregistrovaný len jeden účet.
 4. Člen panelu berie na vedomie, že môže byť zaradený do partnerských výskumov. Agentúra nie je zodpovedná za chyby v týchto výskumoch, zaväzuje sa však tieto chyby bezodkladne riešiť.
 5. Člen panelu rozumie, že akékoľvek informácie, ktoré sa v priebehu dopytovania dozvie, sú dôverné. Súhlasom sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s prieskumami dozvie, a to vrátane ich obsahu.
 6. Člen panelu ďalej súhlasí, že nebude žiadnym spôsobom zhotovovať ani šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v prieskumoch, ktoré obdrží (tj. obrázky, text, audio, video).
 7. Člen panelu potvrdzuje, že nebude po ostatných členoch panelu vyžadovať prihlasovacie údaje a zneužívať ich účty.
 8. Člen panelu rozumie, že v prípade, kedy došlo k porušeniu týchto podmienok a pravidiel, vyhradzuje si Agentúra právo na okamžité vyradenie z panelu, a to bez nároku na akúkoľvek peňažnú či vecnú odmenu, ktorú respondent nadobudol v priebehu členstva a ktorá mu ešte nebola vyplatená/daná.