Podmienky používania internetových stránok

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré používajú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Ipsos (ďalej len užívatelia).

  • Používanie internetových stránok je bezplatné.
  • Využívať tieto stránky alebo ich častí inak, než pre vlastnú potrebu nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa dovolené.
  • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu či technickej podstaty stránok. Právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení stránok alebo akýchkoľvek ich súčastí má iba prevádzkovateľ.
  • Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.
  • Tieto podmienky je oprávnený meniť či dopĺňať iba prevádzkovateľ. Aktuálne podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

  • Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje prevádzkovateľ.
  • Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.
  • Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na internetových stránkach z iných zdrojov, ktoré sú uvedené. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom jeho stránok. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či inú formu propagácie prevádzkovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom jeho internetových stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah informácií, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok (najmä diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť informácie, ktoré obsahujú akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.
  • Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť užívateľa na internetových stránkach prevádzkovateľa iba vtedy, pokiaľ vzhľadom k predmetu svojej činnosti, okolnostiam a povahe prípadu mohol vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo konanie užívateľa sú protiprávne, alebo ak sa preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom konaní užívateľa a bezodkladne neučinil všetky kroky, ktoré je možné po ňom požadovať pre odstránenie alebo zneprístupnenie takýchto informácií.
  • Prevádzkovateľ nie je povinný dohliadať na obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti ukazujúce na protiprávny obsah informácie.